Soutěžní podmínky - Duhový paprsek 2016


Uzávěrka přihlášek prodloužena do 13. 4. 2016!

 

1. Předmět soutěže

Vyhodnocení nejlepších a nejzajímavějších prací v oboru signmakingu vyrobených nebo použitých v roce 2015.

 

2. Cíl soutěže

Záměrem soutěže je zmapovat úroveň realizovaných prací z oblasti signmakingu, výroby reklamy, indoorové a outdoorové reklamy, které byly vyrobeny na území České a Slovenské republiky a realizovány v roce 2015. Soutěž si dává za cíl přispět ke zviditelnění zpracovatelských firem zabývajících se tímto oborem.

 

3. Účastníci soutěže

Do soutěže se může přihlásit realizátor, zadavatel nebo autor s pracemi, které byly použity nebo vyrobeny v roce 2015 a sloužily k reklamním nebo nekomerčním účelům. Soutěž je otevřena jak českým, tak i zahraničním subjektům. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby zastoupené fyzickými osobami, které ve stanoveném termínu odevzdají řádně vyplněnou přihlášku a fotografickou dokumentaci soutěžní práce. Fotografická dokumentace musí být v náležité kvalitě (viz podmínky účasti).

 

4. Soutěžní kategorie

A - Světelná reklama
Realizované reklamní řešení pro světelnou reklamu – ve vnitřním i venkovním prostředí. Neony a LED.

(u této kategorie je nutné poslat fotografie ve dvou variantách – za denního světla a za tmy)

B - Outdoor reklama
Realizované reklamní řešení pro outdoorové prostředí (tiskové výstupy – billboardy, plachty, bannery – malba, nesvětelná loga a výstrče, 3D reklama, vlajky, nafukovadla, okenní grafika, městský mobiliář…).

C - Indoor reklama
Realizované reklamní řešení pro interiérové prostředí (výstavní, prezentační a orientační systémy, podlahová grafika).

D - Mobilní reklama
Realizované reklamní řešení na vozidlech (polepy aut, vozidel MHD, airbrush, plachty na kamionech, pojízdné billboardy, atypické reklamní prvky na vozidlech…).

E - POP/POS reklama
Realizované reklamní řešení v instore komunikaci pro podporu prodeje v místech prodeje.

F - Městský mobiliář
Realizované originální řešení prvků pro veřejný prostor měst a obcí.

 

5. Přihlášková dokumentace

5.1 Soutěžící zašlou na adresu společnosti ABF, a.s. do uzávěrky soutěže, která je stanovena na 31. 3. 2016, kvalitní barevné fotografie objektů nebo prací vyrobených nebo použitých v roce 2015. Na fotografiích musí být soutěžní práce zachycena jednak v detailním pohledu a zároveň tak, aby bylo patrné její začlenění do okolního prostředí.

5.2 Pro kategorii Světelná reklama je třeba zaslat fotografie ve dvou variantách - za denního světla a za tmy. Fotografie musí být v elektronické podobě tak, aby rozlišení dosahovalo nejméně 300 dpi. Elektronické soubory se zasílají na médiu CD nebo DVD, nebo přes elektronickou úschovnu ve formátu pdf, jpg nebo tif. Každá soutěžní práce musí být přihlášena samostatnou přihláškou, počet prací od jednoho přihlašovatele není omezen.

5.3 Za správnost zařazení prací do jednotlivých kategorií a za pravdivost údajů uvedených na přihlášce odpovídá přihlašovatel.

5.4 Přihlášky do soutěže jsou zpoplatněny částkou 2 100 Kč za každou přihlášenou soutěžní práci. Cena je uvedena bez DPH v zákonné výši. Počet přihlášených prací není omezen.

Registrační poplatek v sobě zahrnuje bezplatný vstup dvou zástupců na vyhlášení výsledků soutěže a dvě volné vstupenky na veletrh REKLAMA POLYGRAF 2016, kde budou prezentovány přihlášené práce. Podklady k platbě budou zaslány odpovědním e-mailem po přijetí on-line přihlášky. Soutěžní poplatek musí být uhrazen nejpozději do 15. 4. 2016, jinak nebude práce zařazena do soutěže.

 

6. Pravidla soutěže

6.1 Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášené práce, které splní podmínky účasti, budou obsahovat všechny požadované údaje a bude zaplacen účastnický poplatek ve stanoveném termínu. Po uzávěrce soutěže ohodnotí porota složená z odborníků (zastoupení z oblastí technologií, materiálů, grafiky, kreativity, designu, zadavatelů a odborného tisku) všechny soutěžní práce a určí konečné pořadí. Oceněna bude jedna vítězná práce v každé kategorii.

6.2 Porota má právo nevybrat jako vítěznou žádnou z přihlášených prací. Též má právo na některé místo vybrat více než jednu práci. Porota má právo udělit hlavní cenu soutěže Duhový paprsek. Vítězné práce mohou být také odměněny partnerem jednotlivých kategorií. Vítězné práce v kategorii A – E obdrží emblém soutěže. Ocenění převezmou emblém soutěže a cenu poskytnutou generálním partnerem soutěže. Generální partner má právo také ocenit nejlepšího zadavatele a produkčního na straně realizátora.

6.3 Odevzdáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky a fotodokumentace vyjadřují soutěžící souhlas se všemi podmínkami účasti a berou na vědomí, že rozhodnutí odborné poroty je konečné a nelze se proti němu odvolat. Zasláním soutěžních prací přihlašovatelé souhlasí s jejich vystavením a publikováním bez nároku na finanční odměnu.

6.4 Soutěžní práce budou prezentovány na veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2016.

6.5 Oficiální výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci doprovodného programu veletrhu REKLAMA POLYGRAF, dále prostřednictvím týdeníku Marketing & Media, webových stránek mediálního partnera soutěže www.mam.cz a partnera www.reklama-fair.cz.

 

7. Principy hodnocení

Hodnocení proběhne dvoukolově.

Členové poroty v prvním vyřazovacím kole vyberou soutěžní práce, které postoupí do druhého kola hodnocení. Na tzv. short list bude vybráno 5 prací z každé kategorie; z těchto pak porotci vyberou vítěze.

 

8. Kritéria hodnocení

  • vizuální řešení (originalita, estetika, design)
  • technické řešení (kvalita provedení, vhodnost použitých materiálů a metod, inovativní řešení)
  • marketingová účinnost (schopnost zaujmout cílovou skupinu, efektivnost)
  • výjimečnost realizace (např. rychlost výroby, rozměry, sériová výroba…, přidaná hodnota k obecnému pojetí)

Pozn.: U soutěžní práce obsahující známé logo porota rovněž hodnotí, jak se s tímto logem pracuje, jak se využívá. Horší kvalita fotografií může negativně ovlivnit výsledek. Součtem bodového hodnocení bude vypočteno pořadí prací v jednotlivých kategoriích.

 

9. Termíny

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2016

Slavnostní vyhlášení výsledků: 11. 5. 2016

 

10. Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které ABF, a.s. od účastníka soutěže získá, budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v počítačovém informačním systému organizátora a bude s nimi nakládáno jako s chráněnými informacemi v souladu s platnými právními předpisy.

 

Odesláním přihlášky do soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas s jejími podmínkami a dává společnosti ABF, a.s. souhlas s tím, aby podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb. využila výše uvedené kontaktní údaje pro potřeby šíření svých obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Odeslání přihlášky je v souladu s § 266 odst. 1 Obchodního zákoníku považováno za řádné uzavření smlouvy mezi ABF, a.s. a přihlašovatelem.


Více