Soutěžní podmínky


1. Předmět soutěže

Vyhodnocení nejlepších a nejzajímavějších prací v oboru signmakingu vyrobených nebo použitých v roce 2021.

 

2. Cíl soutěže

Záměrem soutěže je zmapovat úroveň realizovaných prací z oblasti signmakingu, výroby reklamy, indoorové a outdoorové reklamy a oblasti podpory prodeje, které byly vyrobeny a realizovány v roce 2021. Soutěž si dává za cíl přispět ke zviditelnění zpracovatelských firem zabývajících se tímto oborem.

 

3. Účastníci soutěže

Do soutěže se může přihlásit realizátor, zadavatel nebo autor s pracemi, které byly použity nebo vyrobeny v roce 2021 a sloužily k reklamním nebo nekomerčním účelům. Soutěž je otevřena jak českým, tak i zahraničním subjektům. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby zastoupené fyzickými osobami, které ve stanoveném termínu odevzdají řádně vyplněnou přihlášku a fotografickou dokumentaci soutěžní práce.

 

4. Soutěžní kategorie

A - Světelná a venkovní reklama
Realizované reklamní řešení pro světelnou reklamu – ve vnitřním i venkovním prostředí. Neony a LED. Realizované reklamní řešení pro outdoorové prostředí (tiskové výstupy – billboardy, plachty, bannery – malba, nesvětelná loga a výstrče, 3D reklama, vlajky, nafukovadla, okenní grafika, městský mobiliář…).

(U této kategorie je nutné poslat fotografie ve dvou variantách – za denního světla a za tmy.)

B - Interiérový design
Nesvětelná reklama. Komplexní realizované projekty v oblasti retailu. Redesign obchodů. Realizované reklamní řešení pro interiérové prostředí (výstavní, prezentační a orientační systémy, podlahová grafika). Prostorové instalace.

C - Instore komunikace
Realizované reklamní řešení a produkty v instore komunikaci pro podporu prodeje. Vybavení interérů obchodů.

D - Mobilní reklama
Realizované reklamní řešení na vozidlech (polepy aut, vozidel MHD, airbrush, plachty na kamionech, pojízdné billboardy, atypické reklamní prvky na vozidlech…).

E – Ambientní a atypické projekty
Nekomerční reklama, CRM společenská zodpovědnost, neziskové organizace, design, který nás obklopuje ve veřejném prostoru. Projekty, které atypicky a novátorsky využívají standardní postupy.

F – Kreativní řešení
Projekty, které svým kreativním řešením dávají myšlence ještě větší sílu. Design a estetická úroveň řešení, originalita a inovativnost projektu, vhodnost předmětu k realizaci.

5. Ceny

  • Grand Prix 
  • Ceny v soutěžních kategoriích

Vítěz kategorie Světelná a venkovní reklama

Vítěz kategorie Interiérový design

Vítěz kategorie Instore komunikace    

Vítěz kategorie Mobilní reklama

Vítěz kategorie Ambientní a atypické projekty

Vítěz kategorie Kreativní řešení

  • Cena Sdružení dodavatelů pro signmaking
  • Cena hlavního města Prahy za komplexní a originální řešení značení provozovny v Praze

Pro provozovny umístěné v památkově chráněném území hl. m. Prahy platí hodnotící kritéria vycházející z Příručky památkové péče, vydané Odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy - FIREMNÍ OZNAČENÍ, REKLAMNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Porota má právo nevybrat jako vítěznou žádnou z přihlášených prací. Též má právo na některé místo vybrat více než jednu práci. Vítězné práce mohou být také odměněny partnerem jednotlivých kategorií.

 

6. Přihlášková dokumentace

6.1 Soutěžící zašlou na adresu společnosti ABF, a.s. do uzávěrky soutěže, která je stanovena na 17. 3. 2022, kvalitní barevné fotografie objektů nebo prací vyrobených nebo použitých v roce 2021. Na fotografiích musí být soutěžní práce zachycena jednak v detailním pohledu a zároveň tak, aby bylo patrné její začlenění do okolního prostředí.

6.2 Pro kategorii Světelná reklama je třeba zaslat fotografie ve dvou variantách - za denního světla a za tmy. Fotografie musí být v elektronické podobě tak, aby rozlišení dosahovalo nejméně 300 dpi. Elektronické soubory se zasílají prostřednictvím formuláře on-line přihlášky, případně e-mailem nebo přes elektronickou úschovnu či na médiu CD nebo DVD ve formátu pdf, jpg nebo tif. Každá soutěžní práce musí být přihlášena samostatnou přihláškou, počet prací od jednoho přihlašovatele není omezen.

6.3 Za správnost zařazení prací do jednotlivých kategorií a za pravdivost údajů uvedených na přihlášce odpovídá přihlašovatel.

6.4 Přihlášky do soutěže jsou zpoplatněny částkou 2 100 Kč za každou přihlášenou soutěžní práci. Cena je uvedena bez DPH v zákonné výši. Počet přihlášených prací není omezen.

Podklady k platbě budou zaslány odpovědním e-mailem po přijetí on-line přihlášky. Soutěžní poplatek musí být uhrazen nejpozději do 1. 4. 2022, jinak nebude práce zařazena do soutěže.

6.5 Odevzdáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky a fotodokumentace vyjadřují soutěžící souhlas se všemi podmínkami účasti a berou na vědomí, že rozhodnutí odborné poroty je konečné a nelze se proti němu odvolat. Zasláním soutěžních prací přihlašovatelé souhlasí s jejich vystavením a publikováním bez nároku na finanční odměnu.

6.6 Soutěž bude veřejně vyhlášena tiskovou zprávou, zveřejněním na webových stránkách www.reklama-fair.cz, webových stránek soutěže a dalším vhodným způsobem.

 

7. Kritéria hodnocení

  • vizuální řešení (originalita, estetika, design)
  • technické řešení (kvalita provedení, vhodnost použitých materiálů a metod, inovativní řešení)
  • marketingová účinnost (schopnost zaujmout cílovou skupinu, efektivnost)
  • výjimečnost realizace (např. rychlost výroby, rozměry, sériová výroba…, přidaná hodnota k obecnému pojetí)

Pozn.: U soutěžní práce obsahující známé logo porota rovněž hodnotí, jak se s tímto logem pracuje, jak se využívá. Horší kvalita fotografií může negativně ovlivnit výsledek. Součtem bodového hodnocení bude vypočteno pořadí prací v jednotlivých kategoriích.

Hodnocení proběhne dvoukolově. Členové poroty v prvním vyřazovacím kole vyberou soutěžní práce, které postoupí do druhého kola hodnocení. Na tzv. short list bude vybráno 5 prací z každé kategorie; z těchto pak porotci vyberou vítěze.

 

8. Termíny

Vyhlášení soutěže: 17. 12. 2021

Uzávěrka přihlášek: 17. 3. 2022

Jednání odborné poroty: bude upřesněno během února 2022

4. 5. 2022   vyhlášení výsledků soutěže při veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY 2022

9. Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které ABF, a.s. od účastníka soutěže získá, budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v počítačovém informačním systému organizátora a bude s nimi nakládáno jako s chráněnými informacemi v souladu s platnými právními předpisy.

 

Odesláním přihlášky do soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas s jejími podmínkami a dává společnosti ABF, a.s. souhlas s tím, aby podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb. využila výše uvedené kontaktní údaje pro potřeby šíření svých obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Odeslání přihlášky je v souladu s § 266 odst. 1 Obchodního zákoníku považováno za řádné uzavření smlouvy mezi ABF, a.s. a přihlašovatelem.